فرم پیشنهاد بیمه نامه

بيمه اتومبيل

* پيشنهاد بيمه بدنه اتومبيل فرم شماره 1

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و بيمه حوادث سرنشين

رسيد دريافت خسارت و واگذاري حقوق (اشخاص حقوقي)

رسيد دريافت خسارت و واگذاري حقوق (اشخاص حقيقي)

بيمه مسئوليت

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران و ناجيان غريق استخر در قبال استفاده کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان جت اسکي ، قايق و استراحت گاه هاي ساحلي در قبال استفاده کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان و سرويس کاران آسانسور ، پله برقي و پياده روي متحرک در قبال استفاده کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران باشگاه ها در قبال ورزشکاران ، تماشاچيان و اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران پارکينگ عمومي يا تعميرگاه مجاز خودرو در قبال مالکين خودروها و مراجعه کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مدير پايگاه اورژانس و مراکز آمبولانس (امداد رساني و کمک هاي اوليه پزشکي)در قبال مصدومين و بيماران

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشکان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پيراپزشکان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران و برگزارکنندگان تورهاي مسافرتي ، اردو ها و پياده روي همگاني

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث (ويژه عمليات ساختماني)

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني جايگاه داران سوخت در قبال اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران سينما ، آمفي تئاتر و و سالن هاي همايش در قبال مراجعين

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خوابگاه دانشجويي در قبال استفاده کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران شهر بازي در قبال استفاده کنندگان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني شهرداري ها و دهياري ها در قبال شهروندان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني صاحبان فروشگاه ها و مراکز تجاري در قبال مشتريان و اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان ماشين آلات کارگاهي (ساختماني ، کشاورزي، راه سازي ،جرثقيل و ليفتراک) در قبال اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مدير يا مسئول فني مرکز درماني در قبال بيماران و مراجعين

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مراکز توانبخشي و حمايتي در قبال مدد جويان و مراجعين

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مرا کز آموزشي و دانشگاه ها در قبال مراجعين

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني عمومي در قبال اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مهد کودک در قبال کودکان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين طراح ، ناظر و محاسب

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين ناظر گاز و مجريان عمليات گازرساني

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني شرکت هاي توليد و نصب تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني نگهبانان مسلح،محيط بانان و شکارچيان در قبال اشخاص ثالث

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مديران هتل يا سالن پذيرايي در قبال مشتريان

* فرم پيشنهاد بيمه نامه مسئوليت مدني مدير يا هيات مديره ساختمان در قبال ساکنين و اشخاص ثالث

بيمه مهندسي و خاص

* پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه فساد كالا در سردخانه ( DOS )

* پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه سازه هاي تكميل شده ساختماني (CECR)

*پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه شكست ماشين آلات ( MB)

*پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه تمام خطر نصب (EAR )

* پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران (CAR)

*پرسشنامه وپيشنهاد بيمه عيوب اساسي وپنهان ساختمان (تضمين كيفيت ساختمان)LDB

*پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران (CPM)

*پرسشنامه و پيشنهاد بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي ( EE)

*پرسشنامه و پيشنهاد بيمه وجوه در صندوق و درگردش

بيمه باربري و مسئوليت حمل

* پرسشنامه بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل شرکتهاي حمل و نقل بين المللي جاده اي ” CMR”

* پرسشنامه بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل داخلي

* پيشنهاد بيمه نامه حمل كالا ( داخلي )

* پيشنهاد بيمه نامه حمل كالا ( بين المللي )

* فرم پيشنهاد بيمه نامه شناور ( بدنه و ماشين آلات، خدمه، مسافر، اشخاص ثالث )

بيمه آتش سوزي

* پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي طرح فروش بيمه نامه خرد(تجاري)

* پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي طرح فروش بيمه نامه خرد(مسکوني)

* پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي طرح بيمه نامه زلزله و آتش سوزي(تجاري)

* پيشنهاد بيمه نامه آتش سوزي طرح بيمه نامه زلزله و آتش سوزي(مسکوني)

بيمه درمان مسافرتي

* پيشنهاد بيمه نامه درمان مسافرتي