بلاک CTA

شما به راحتی میتوانید بلاک فراخوانی برای اقدام (CTA) را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام بلاک (CTA) فراخوانی برای اقدام MGT  اضافه کنید .

بلاک CTA تمام عرض

ارتفاع خاص / سربرگ + دکمه

ما گروه دبیلت هستیم
ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

بلاک CTA جعبه ای با پس زمینه تمام عرض

سربرگ + زیر سربرگ + دکمه + رنگ سفارشی

ما گروه دبیلت هستیم
ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

مثال بلاک CTA

سربرگ + زیر سربرگ + دکمه سفارشی

ما گروه دبیلت هستیم
ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

مثال بلاک CTA

پس زمینه موازی

همین حالا قالب را بخرید !
این فرصت ویژه را از دست ندهید!