بلاک اشتراک / ثبت نام

شما به راحتی میتوانید بلاک اشتراک خبرنامه / ثبت نام را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام بلاک اشتراک / ثبت نام MGT اضافه کنید .

نمونه بلاک ثبت نام

طرح جعبه ای

نمونه بلاک ثبت نام

طرح تمام عرض

نمونه بلاک ثبت نام

رنگ و متن سفارشی

نمونه بلاک ثبت نام

رنگ سفارشی و متن تیره