جداول

جدول با سربرگ و پاورقی

سربرگ 1سربرگ 2سربرگ 3سربرگ 4سربرگ 5
ردیف:1 سلول:1ردیف:1 سلول:2ردیف:1 سلول:3ردیف:1 سلول:4ردیف:1 سلول:5
ردیف:2 سلول:1ردیف:2 سلول:2ردیف:2 سلول:3ردیف:2 سلول:4ردیف:2 سلول:5
ردیف:3 سلول:1ردیف:3 سلول:2ردیف:3 سلول:3ردیف:3 سلول:4ردیف:3 سلول:5
ردیف:4 سلول:1ردیف:4 سلول:2ردیف:4 سلول:3ردیف:4 سلول:4ردیف:4 سلول:5
ردیف:5 سلول:1ردیف:5 سلول:2ردیف:5 سلول:3ردیف:5 سلول:4ردیف:5 سلول:5
ردیف:6 سلول:1ردیف:6 سلول:2ردیف:6 سلول:3ردیف:6 سلول:4ردیف:6 سلول:5

جدول با سربرگ

سربرگ 1سربرگ 2سربرگ 3سربرگ 4سربرگ 5
ردیف:1 سلول:1ردیف:1 سلول:2ردیف:1 سلول:3ردیف:1 سلول:4ردیف:1 سلول:5
ردیف:2 سلول:1ردیف:2 سلول:2ردیف:2 سلول:3ردیف:2 سلول:4ردیف:2 سلول:5
ردیف:3 سلول:1ردیف:3 سلول:2ردیف:3 سلول:3ردیف:3 سلول:4ردیف:3 سلول:5
ردیف:4 سلول:1ردیف:4 سلول:2ردیف:4 سلول:3ردیف:4 سلول:4ردیف:4 سلول:5
ردیف:5 سلول:1ردیف:5 سلول:2ردیف:5 سلول:3ردیف:5 سلول:4ردیف:5 سلول:5

جدول بدون سربرگ و پاورقی

ردیف:1 سلول:1ردیف:1 سلول:2ردیف:1 سلول:3ردیف:1 سلول:4ردیف:1 سلول:5
ردیف:2 سلول:1ردیف:2 سلول:2ردیف:2 سلول:3ردیف:2 سلول:4ردیف:2 سلول:5
ردیف:3 سلول:1ردیف:3 سلول:2ردیف:3 سلول:3ردیف:3 سلول:4ردیف:3 سلول:5
ردیف:4 سلول:1ردیف:4 سلول:2ردیف:4 سلول:3ردیف:4 سلول:4ردیف:4 سلول:5
ردیف:5 سلول:1ردیف:5 سلول:2ردیف:5 سلول:3ردیف:5 سلول:4ردیف:5 سلول:5

جداول سفارشی

سربرگ51سربرگ52سربرگ53سربرگ54سربرگ55
ردیف:1 سلول:1ردیف:1 سلول:2ردیف:1 سلول:3ردیف:1 سلول:4ردیف:1 سلول:5
این سلول 2 فاصله ها را در جدول میگیردردیف:2 سلول:3ردیف:2 سلول:4ردیف:2 سلول:5
ردیف:3 سلول:1ردیف:3 سلول:2ردیف:3 سلول:3ردیف:3 سلول:4ردیف:3 سلول:5
ردیف:4 سلول:1ردیف:6 سلول:2ردیف:4 سلول:3ردیف:4 سلول:4ردیف:4 سلول:5
سربرگ 1سربرگ 2
ردیف:1 سلول:1ردیف:1 سلول:2
ردیف:2 سلول:1ردیف:2 سلول:2
ردیف:3 سلول:1ردیف:3 سلول:2
ردیف:3 سلول:1ردیف:6 سلول:2