دکمه ها

شما به راحتی میتوانید دکمه ها را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام دکمه MGT اضافه کنید .

سبک های دکمه

نمونه های سبک های دکمه موجود

اینیمیشن دکمه

نمونه های انیمیشن دکمه

سایزهای دکمه

نمونه هایی از اندازه دکمه های موجود

سایزهای متن دکمه

نمونه هایی از اندازه متن دکمه های موجود

آیکن های دکمه(Font Awesome)

نمونه های کم - 500 + آیکن های موجود برای استفاده

انیمیشن آیکن های دکمه(Font Awesome)

نمونه های کم - 500 + آیکن های موجود برای استفاده