آیکن ها

شما به راحتی میتوانید آیکن را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام Icon اضافه کنید .

همه آیکن های موجود – بیش از 1500 مورد !

آیکن های FontAwesome

500 + آیکن های موجود در هر رنگ و سایزی

آیکن های OpenIconic

200 + آیکن های موجود در هر رنگ و سایزی

آیکن های Typicons

200 + آیکن های موجود در هر رنگ و سایزی

آیکن های Entypo

400 + آیکن های موجود در هر رنگ و سایزی

آیکن های Linecons

40 + آیکن های موجود در هر رنگ و سایزی