جدول قیمت گذاری

شما به راحتی میتوانید جداول قیمت را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام جدول قیمت گذاری MGT اضافه کنید .

شما می توانید تنظیمات زیادی را برای هر جدول قیمت گذاری و هر رنگی ، افکتی و استایلی تغییر دهید ! شما می توانید در هر ردیف 1 تا 12 جدول قیمت گذاری داشته باشید

جدول قیمت - سبک روشن

با المان های خاص / بدون انیمیشن

تکی

99دلار / هرماه

 • بالاتر از 30 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 5 نام دامنه
 • 2 وب سرور
 • 1 پایان محصول

همه در یکی

399دلار / هرماه

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول

جدول قیمت - سبک تیره

با المان های خاص و انیمیشن های متفاوت

تکی

99دلار / هرماه

 • بالاتر از 30 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 5 نام دامنه
 • 2 وب سرور
 • 1 پایان محصول

همه در یکی

399دلار / هرماه

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول

جدول قیمت - سبک روشن

با المان های بزرگ ویژه / بدون انیمیشن

تکی

99دلار / هرماه

 • بالاتر از 30 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 5 نام دامنه
 • 2 وب سرور
 • 1 پایان محصول

همه در یکی

399دلار / هرماه

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول

جدول قیمت ، سبک روشن

با مرز ، سبک های متفاوت دکمه ها ، المان خاص ، انیمیشن های خاص و رنگ های سفارشی برای آخرین المان

تکی

5دلار / هرروز

 • بالاتر از 30 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 5 نام دامنه
 • 2 وب سرور
 • 1 پایان محصول

همه در یکی

8دلار / هرروز

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول

طرح آزمایشی

رایگان

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول

لیست قیمت گذاری - طرح روشن

با آیکن ها

تکی

99دلار / هرماه

 • بالاتر از 30 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 5 نام دامنه
 • 2 وب سرور
 • 1 پایان محصول

همه در یکی

399دلار / هرماه

 • بالاتر از 60 شرکت
 • ایمیل سرور رایگان
 • 10 نام دامنه
 • 3 وب سرور
 • 5 پایان محصول